home

contact  login
zoeken
zoeken
Nathalie Creten I Secretaris

De bevoegdheden en taken van de gemeentesecretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet.

Samengevat is het zo dat de gemeentesecretaris zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De gemeentesecretaris is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan schepencollege en aan de burgemeester worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het schepencollege.

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Info
Nathalie Creten - secretaris
013 38 03 11
e-mail: secretaris@herk-de-stad.be