Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) 

Het openbaar onderzoek van een RUP duurt 60 dagen.

Tijdens deze periode kan je het RUP op de dienst Ruimtelijke Ordening komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren kan je per aangetekende brief opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Ordening: 013 38 03 10 - ro@herk-de-stad.be

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Daelemveld 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Daelemveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 mei 2017, aan een openbaar onderzoek.

Dit openbaar onderzoek loopt van 3 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017.

Het ontwerp van het RUP Daelemveld ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening, op maandag van 14 tot 19.30 uur en de overige werkdagen van 9 tot 12 uur. Het is eveneens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.herk-de-stad.be

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk 3 augustus 2017 schriftelijk of digitaal bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad – gecoro@herk-de-stad.be) of tegen ontvangstbewijs afgegeven in het gemeentehuis.